10 ශ්‍රේණිය – අන්තර් ජාලය හා විද්‍යුත් තැපෑල

අන්තර් ජාලය හා විද්‍යුත් තැපෑල අන්තර්ජාලය - Internet අන්තර්ජාලය යනු, ලොව පුරා පිහිටි පරිගණක ජාල වල එකතුවකි. ලොව පුරා තොරතුරු සන්නිවේදනය කරගැනීමට ඇති වේගවත් ම මාර්ගය වේ. (Information Super Highway)…

Continue Reading 10 ශ්‍රේණිය – අන්තර් ජාලය හා විද්‍යුත් තැපෑල