අති නවීන පරිගණක පහසුකම් සහිත, ප්‍රායෝගික පුහුණුවීම් නොමිලයේ සපයන, වායු සමනය කළ ප්‍රදේශයේ ඇති එකම පරිගණක පුහුණු ආයතනය අප වන්නෙමු.
අප ආයතනයේ සිසුවෙකු ලෙස ලියාපදිංචි වී, නව තොරතුරු තාක්ෂණ ලොව ඉදිරියට පියනඟන්නට ඔබත් අප හා අදම එක්වන්න.

We are the only air conditioned computer training institute in the area providing advanced training with advanced computer facilities.
Join with us today to register as a student at our institute and enter the world of IT.

FOR GRADES 1 – 5

ICT for Kids

Special Course for Primary Students

ප්‍රාථමික අංශයේ දරුවන් සඳහා ඇති විශේෂ පාඨමාලාවකි.

FOR GRADES 6 – 9

ICT for Juniors

Special course for students according to the Information Technology Syllabus introduced by the Ministry of Education from 2018

2018 වර්ෂයේ සිට අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය මඟින් හඳුන්වා දුන් නව විෂය නිර්දේශයට අනුව සැකසූ පාඨමාලාවකි. එක් එක් ශ්‍රේණි සඳහා වෙන වෙනම පංති පැවැත්වේ.

FOR GRADES 10 – 11

ICT for O/L s’

Special Course for G.C.E (O/L) Students in Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සනිනිවේදන තාක්ෂණය විෂය නිර්දේශයට අනුව සකසන ලද විශේෂ අ.පො.ස. (සාමාන්‍ය පෙළ) පාඨමාලාව.

FOR G.C.E.(A/L) STUDENTS

GIT for A/L s’

Special training Course for General Information Technology Online Examination

සාමාන්‍ය තොරතුරු තාක්ෂණය විභාගය සඳහා ඉලක්කගත විශේෂ පාඨමාලාවකි. නව නිරදේශයට අනුව මාර්ගගත (Online) ක්‍රමයට විභාගයට මුහුණ දීමට පුහුණු කරනු ලබව පාඨමාලාවකි.

FOR JOB REQUIREMENTS

Graphic Designing

Special course for young people’s

තරුණ තරුණියන් සඳහා සැකසු විශේෂ Graphics පාඨමාලාව

FOR THOSE WHO ARE EMPLOYED

Office Express

Special courses on demand

රුචිකත්වය හා අවශ්‍යතාවය මත සාකච්ඡාකරගත හැකි විශේෂ පාඨමාලා.

START YOUR COURSE
TODAY

We are the only computer education institute in Halkandawila. Our educational institute is located in a convenient location for students.

All courses are offered at unbelievably low prices, and practical training is free for all courses.

 හල්කඳවිල ප්‍රදේශයේ ඇති එකම පරිගණක පුහුණු කිරීමේමද්‍යාස්ථානය අප වන්නෙමු. අප ආයතනය සිසුන් අඳහා පහසුවෙන් ලඟා විය හැකි සියලු පහසුකම් සහිත වායු සමනය කරන දල ඉගෛනුම් ඉගැන්වීම් ක්‍රියාවලියට උචිත පරිසරයකින් සැදුම්ලත් ප්‍රදේශයේ ඇති එකම අධ්‍යාපන ආයතනය වේ.

ඔබට අවශ්‍ය පාඨමාලාව ඉතාමත් සාධාරණ සහනදායී ගාස්තු යටතේ අප විසින් ඔබට අභිමානයෙන් තිළිණ කරන්නෙමු.